ANUNCI

ANUNCI DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PLEC DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PROJECTE

 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment en sessió de data 7 d’octubre de 2015, el plec de condicions econòmiques administratives que han de regir la contractació de l'obra ““Desglossat núm. 1 del projecte pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 3ª fase etapa A”, s'exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de la publicació d'aquest anunci al BOPT perquè es puguin presentar reclamacions. 

Simultàniament s’anuncia el procediment d’adjudicació de l’obra mitjançant el concurs obert, si bé condicionada al que disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

 1- Entitat adjudicadora: Ajuntament de GODALL (Montsià).

2- Objecte del contracte:

a)     Pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 2a fase

b)    Divisió per lots i número: no escau. 

c)    Lloc d'execució: Casc urbà de la població, afectant varis carrers

d)    Termini d'execució: 6 mesos.

3- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)    Tramitació: ordinària. 

b)    Procediment: obert. 

c)    Forma d’adjudicació: diversos criteris

4- Pressupost base de la licitació:

Import total: 330.345,57 i 69.372,57 en concepte d’IVA. 

5- Garanties:

La garantia definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació. 

6- Obtenció de documentació i informació:

a)    Entitat: Ajuntament de GODALL (Tarragona)

b)    Domicili: Pl. Mare Teresa Blanch, 8 43516 Godall

c)    Telèfon: 977 738018

d)    Fax: 977 732225

e)    Data límit per a l'obtenció de documents i informació de forma presencial: sis dies naturals abans de prescriure la presentació d’ofertes.

7 - Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci al BOPT al lloc que s'indica al punt 6 d’aquest anunci. 

8 - Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà pública, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Corporació, a les 19,30 hores del dia 16 de desembre de 2015.

9 - Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari. 

10 - Recursos:

Contra la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Godall, 30 d’octubre de 2015.  

https://www.dropbox.com/s/d55e9ix5ioboceu/Projecte%20Desglossat%201%20Pavimentaci%C3%B3%203Fase%20Etapa%20A.pdf?dl=0