Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 04 d'octubre de 2019 es va aprovar la resolució que de manera literal es transcriu a continuació:

"L’Ajuntament de Godall té la intenció de promoure polítiques públiques d’habitatge i iniciatives de reforma urbana del nucli històric de Godall, per la qual cosa és possible que resulti necessari adquirir diversos immobles dins la població.

La disposició addicional 15a de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, permet la creació de borses d’ofertes per tal d'agilitzar la tramitació i al mateix

temps dotar de la màxima transparència i imparcialitat el procediment d’adquisició dels immobles. 

Si teniu una casa, un pis, un solar o un magatzem i voleu oferir-lo en venda a l'Ajuntament, passeu per les oficines a informar-vos.

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=52942117&lawType=

 

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal, ha aprovat la subvenció que es detalla, amb càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 1010-942-76217-02 del pressupost vigent:

 
  • Nom actuació: Adequació de serveis i enderrocs àrea Vilallarga.
  • Pressupost actuació: 44.988,14 €
  • Import elegible: 42.108.33 € *
  • % concessió: 92,00 %
  • Subvenció PAM 2017: 38.741,54 €

 

 

Per Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de cambrers i taquillers per a les Festes Majors 2019 de Godall.

El termini de presentació d'instàncies acaba el 22 de juliol de 2019.

Per Decret d'Alcaldia de data 16 d'agost de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'educador per a la llar d'infants. Tot seguit s'adjunten les bases reguladores del procés de selecció. El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 04 de setembre de 2019.

 

El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dia 04 de setembre de 2019.

Podeu consultar les bases i la convocatòria a través del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=218701&idens=4306880001

 

 

 

El Club de Bitlles Godall organitza la vuitena edició del Torneig Llunes d’Estiu de bitlles catalanes, un campionat de caràcter individual homologat per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.