El passat dimecres dia 13 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Godall va aprovar inicialment els pressupostos per a l’any 2018. La proposta econòmica de l’equip de govern va tenir l’aprovació dels grups municipals del PSC i PPC i el vot en contra d’AxG, tot i que durant la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de desembre tots els grups municipals van dictaminar favorablement sobre la proposta del pressupost presentat. Aquest 2018, l’ajuntament disposarà d’un pressupost municipal de 938.516 euros, el que suposa un augment de més de 285.000 euros respecte al 2017.

El principal increment es troba amb el capítol d’inversions, on hi trobem les dues principals actuacions del proper exercici. Destaquen les partides destinades a l’última fase d’arranjament dels carrers (zona Sant Roc) i a l’arranjament i serveis dels voltants on anirà construït l’alberg (zona de Vila-llarga), totes dues actuacions ascendeixen a més de 252.000 euros i seran finançades principalment per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2017-2018 (Pla d’Acció Municipal).

La partida de personal (capítol 1) s’ha incrementat respecte l’any anterior, en part a la incorporació de nou personal subvencionat pel SOC per fomentar la incorporació juvenil al món laboral.

Es mantindran les partides de manteniments, reparacions, subministraments i de despesa corrent. Seguint amb aquesta línia continuarem aportant prop de 36.000 euros anuals a les nostres associacions a través dels contractes de patrocini i seguirem apostant també pels ajuts al transport d’estudis superiors i per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes de l’escola.

L’equip de govern, va voler destacar que aquesta proposta de pressupostos segueix apostant per les persones i el seu benestar, per el manteniment i millora urbanística, per la promoció del turisme impulsant esdeveniments juvenils, culturals i esportius, que ens permetin millorar l’activitat econòmica i augmentar les oportunitats a tots els nostres veïns i veïnes.

En definitiva, s’ha aprovat inicialment un pressupost equilibrat, assolint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i es compleix l’objectiu del deute públic.

 

 

En nom de tota la Corporació Municipal de Godall us volem desitjar unes molt bones festes de nadal i que l'any 2018 vingui carregat de noves oportunitats per a tothom. Bons Nadals...!!!

L'ajuntament de Godall, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), pretén incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral. Per més informació podeu consultar a la pàgina web, l'apartat Informació Oficial. També es troba a la vostra disposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Godall.

BASES GARANTIA JUVENIL GODALL 2017

LLISTA ADMESOS GARANTIA JUVENIL 2017

RESULTAT DEFINITIU

La Diputació de Tarragona ha aprovat, en el marc dels diferents programes i actuacions, les següents subvencions i ajuts per aquest any 2017:

Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà (manteniment):1.018,30 .

Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà (inversió): 6.808,00€

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 991,62€.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines): 7.660,00€

Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI): 8.298,00€

Programes i activitats culturals: 1.896,88€

Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 2.168,10€

Inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural:1.345,65€     

Millora instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 845,20€

Interessos dels préstecs: 1.538,75€

Qui pot acollir-se?

 • Tot subjecte passiu dels objecte es podrà incorporar amb aquest sistema si compleix els requisits. 
 • No es podrà acollir en aquest sistema, els qui tinguin els tributs com a tercer.

Requisits

 • L’import mínim del total de rebuts ha de ser de 300 €.
 • No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.
 • El sol·licitant ha de ser el subjecte passiu dels rebuts a incloure en l’expedient de Pagament Personalitzat.
 • Domiciliació dels pagaments. El titular del compte ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.
 • El sol·licitant ha d’indicar en el moment d’emplenar la sol·licitud els objectes que vol excloure de l’Expedient de Pagament Personalitzat.
 • La sol·licitud haurà de presentar-se com a màxim el 31 de desembre, per acceptar-se la inclusió en l’expedient de Pagament Personalitzat de l’any següent.Clàusules legals
 • Els objectes poden ser els emesos per un o més municipis.
 • L’acolliment al sistema de Pagament Personalitzat a terminis, es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.
 • Els pagaments totals o parcials es podran realitzar sempre i quan els rebuts estan al cobrament, segons el calendari específic.
 • Els nous objectes tributaris s’incorporaran automàticament al sistema de pagament Personalitzat.
 • Si la regularització resultés negativa, la devolució de l’excés es realitzarà d’ofici al mateix compte corrent des del qual s’han efectuat els pagaments mensuals.

Import dels pagaments mensuals

 • La primera quota mensual es carregarà al compte del sol·licitant en el mes de febrer i la darrera al mes d’octubre.
 • Quan BASE tingui els imports correctes de cada tribut per l’exercici actual, regularitzarà la quota mensual en les mensualitats de setembre i octubre.
 • Sense cost ni interessos.

Efectes de l’incompliment

L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre del període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s’hagués esgotat, o en període executiu en cas contrari.

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

         VIDEO DE PRESENTACIÓ

DESCARREGA'T EL TRÍPTIC INFORMATIU