La regidoria de Serveis Socials informa que s’ha obert la convocatòria del Bo Jove per habitatge de joves d’entre 18 a 35 anys inclosos. TERMINI DE PRESENTACIÓ:Del 8 de juny a les 9h fins el 17 de juny a les 17h

LLIURAMENT SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT

https://web.gencat.cat/ca/inici tramitstemes/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA,

https://citaprevia.gestorn.com/montsia/#nbb

per telèfon al 977 704 371

Existeix un manual de suport formulari de sol·licitud electrònica

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/

Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/Bo-jove/Manual_formulari.pdf

REQUISIT

Tenir de 18 fins 35 anys inclosos

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

Originals de:

• DNI/NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència

• Contracte de lloguer

• Rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

• Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte.

• Informe de la vida laboral relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

• Llibre de família, si a la unitat de convivència hi ha menors d’edat.

• Excepcionalment, una declaració responsable d’ingressos SI

o Els sol·licitants acrediten que disposen d’una vida laboral a partir de l’any 2021. Hauran d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària

(AEAT) corresponent a l’exercici 2021.

o Els sol·licitants que acrediten disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2022 hauran d’acreditar els ingressos obtinguts fins a la data de presentació de la sol·licitud i els que es preveuen obtenir durant la resta de l’any mitjançant el contracte de treball i, si s’escau, totes les nòmines fins a la presentació de la sol·licitud.

Ajuntament De Godall

#Habitatge #Joves #Godall