📲El certificat Covid és obligatori per accedir a l'interior de bars, restaurants, gimnasos i residències de persones grans a partir d'aquest divendres, segons publica avui el DOGC, davant l'augment de contagis covid-19.

📌De moment, l'autorització és per 14 dies. Per tant, fins el proper 10 de desembre.

📌Els menors de 12 anys en queden exclosos, donat que no han rebut la vacuna.

📃El document que certifica estar vacunat, haver superat la malaltia o bé tenir un test negatiu, s'haurà de mostrar abans d'entrar als establiments, juntament amb el DNI.

🔍Per garantir que els locals compleixen la mesura, que continua vigent en l'oci nocturn, concerts a peu dret i actes socials en hotels i restaurants tancats on hi hagi ball, els Mossos faran inspeccions.

👉A banda del certificat Covid, continuen vigents, entre altres mesures, la prohibició de menjar i beure al carrer entre la una i les sis del matí, així com vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les deu de la nit i les sis.

😷L'ús de la mascareta és obligatori a tots els espais interiors, excepte en el moment de menjar o beure, i als espais exteriors si no es pot mantenir la distància de seguretat.

+INFO https://salutweb.gencat.cat

@AJUNTAMENTDEGODALL
Salut. Generalitat de Catalunya

#NovesMesures #Covid19 #Fins10Desembre #Godall2021

Ahir a la tarda tarda es van fer saber els resultats del I Concurs de Tasts de la #Fira de l'Oli Novell. L'Iberolei Farga de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, ha guanyat en la categoria D.O.P. #BaixEbre - #Montsià.
El Lacrima Olea Picual de l' Agricola de Godall, aconsegueix el primer premi en la categoria No D.O.P Baix Ebre-Montsià.
El Lacrima Olea Morrut de l' Agricola de Godall, aconsegueix el segon premi en la categoria No D.O.P Baix Ebre-Montsià.
Des de l' Ajuntament De Godall volem donar l'enhorabona a la Cooperativa Agrícola de Godall per haver aconseguit aquest primer premi.
Moltes felicitats a tots els seus socis i sòcies i a la Junta per anar sumant tants de reconeixements i encerts, fruit d'un treball i esforç continu.
Ajuntament De Godall LacrimaOlea Agricola de Godall Millenaria Godall
#PrimerPremi #OliNovell #Cooperativa #Godall2021

S'informa a les persones que busquin feina que tenen a la seva disposició un Servei d'Orientació Laboral on els poden assessorar i orientar si no saben com començar a buscar o necessiten ajuda per redactar el currículum, actualitzar-lo..... S'ha de sol·licitar cita prèvia presencial o telemàtica a:

📩nredo@montsià.cat

📞644 051 336

TAMBÉ PODEU SEGUIR-LOS A FACEBOOK I ESTAR AL DIA DE LES OFERTES DE LA ZONA

@ajuntamentdegodall

#OrientacióLaboral #Ofertes #Montsià #Godall2021

L'Ajuntament comunica que, a partir d'aquesta setmana, es publicaran ofertes de treball de les comarques del Montsià i Baix Ebre. Per poder-les veure hauran d'obrir els arxius que trobaran a continuació d'aquest text.

*Si necessiten algun tipus d'assessorament o d'orientació laboral poden posar-se amb contacte amb el Servei d'Orientació Laboral .

*'Han de sol·licitar cita prèvia presencial o telemàtica a:

nredo@montsià.cat 644 051 336

OFERTES AMPOSTA
👉https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/ddbae0a5ef3b531ae1330276ddaed8f3cd748f96.pdf
OFERTES TORTOSA
👉https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/84662d1600c1031fbc234592dafa8ad23c76d6ee.pdf

@ajuntamentdegodall

#OfertesTreball #AuxiliarInformació #Montsià #Godall2021

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'art. 82.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions.

HE RESOLT:

Primer. Convocar el Ple de la Corporació, amb l'objectiu de celebrar sessió ordinària, que tindrà lloc de manera telemàtica el dia 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores.
Segon. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sol·licitud de bonificació de l'ICIO en les obres de reforma de l'edifici de l'escola
Sant Salvador de Godall.
3. Aprovació inicial del projecte “Enderroc i substitució coberta casa Abadia”.
4. Aprovació inicial del projecte “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS, SENYALITZACIÓ I
SIMULACIÓ URBANA A GODALL, 3a FASE, ETAPA B” (Carrer Vila Llarga I).
5. Aprovació de l’ordenança municipal de desplegament del títol XI de la Llei de
Bases del Règim Local, en matèria d'infraccions i sancions.
6. Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026 i del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament de Godall
en matèria de joventut, anualitat 2021.
7. Votació de les mocions i les propostes d'acord presentades pels grups polítics
municipals.
Part de control
8. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de 2020.
9. Presa de coneixement de les resolucions i acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta
de Govern Local.
10. Precs i preguntes.
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant
això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

@ajuntamentdegodall

#PleMunicipal #GovernLocal #SessióOrdinària #Godall2021