Fent ús de les atribucions conferides per l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'art. 82.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions.

HE RESOLT:

Primer. Convocar el Ple de la Corporació, amb l'objectiu de celebrar sessió ordinària, que tindrà lloc de manera telemàtica el dia 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores.
Segon. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sol·licitud de bonificació de l'ICIO en les obres de reforma de l'edifici de l'escola
Sant Salvador de Godall.
3. Aprovació inicial del projecte “Enderroc i substitució coberta casa Abadia”.
4. Aprovació inicial del projecte “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS, SENYALITZACIÓ I
SIMULACIÓ URBANA A GODALL, 3a FASE, ETAPA B” (Carrer Vila Llarga I).
5. Aprovació de l’ordenança municipal de desplegament del títol XI de la Llei de
Bases del Règim Local, en matèria d'infraccions i sancions.
6. Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026 i del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament de Godall
en matèria de joventut, anualitat 2021.
7. Votació de les mocions i les propostes d'acord presentades pels grups polítics
municipals.
Part de control
8. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de 2020.
9. Presa de coneixement de les resolucions i acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta
de Govern Local.
10. Precs i preguntes.
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant
això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

@ajuntamentdegodall

#PleMunicipal #GovernLocal #SessióOrdinària #Godall2021