Beneficiari: Ajuntament de Godall

Concepte: Activitats de cultura tradicional de Godall 2021

Pressupost elegible: 21.106,04 euros

% concedit: 70,00%

Import concedit: 14.774,20 euros