L'Ajuntament comunica que, a partir d'aquesta setmana, es publicaran ofertes de treball de les comarques del Montsià i Baix Ebre. Per poder-les veure hauran d'obrir els arxius que trobaran a continuació d'aquest text.

*Si necessiten algun tipus d'assessorament o d'orientació laboral poden posar-se amb contacte amb el Servei d'Orientació Laboral .

*'Han de sol·licitar cita prèvia presencial o telemàtica a:

nredo@montsià.cat 644 051 336

OFERTES AMPOSTA
👉https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/ddbae0a5ef3b531ae1330276ddaed8f3cd748f96.pdf
OFERTES TORTOSA
👉https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/84662d1600c1031fbc234592dafa8ad23c76d6ee.pdf

@ajuntamentdegodall

#OfertesTreball #AuxiliarInformació #Montsià #Godall2021

S'informa a les persones que busquin feina que tenen a la seva disposició un Servei d'Orientació Laboral on els poden assessorar i orientar si no saben com començar a buscar o necessiten ajuda per redactar el currículum, actualitzar-lo..... S'ha de sol·licitar cita prèvia presencial o telemàtica a:

📩nredo@montsià.cat

📞644 051 336

TAMBÉ PODEU SEGUIR-LOS A FACEBOOK I ESTAR AL DIA DE LES OFERTES DE LA ZONA

@ajuntamentdegodall

#OrientacióLaboral #Ofertes #Montsià #Godall2021

L’Ajuntament de Godall ha instal·lat un equip d’aire acondicionat, fred – calor, al Centre Cívic d’Entitats on actualment s’estan realitzant les classes de de P3, P4, P5 i 1r a fi de que els xiquets/es i els professors/es estiguin amb les condicions optimes per poder desenvolupar les tasques d’ensenyament i aprenentatge amb condicions adequades.

@AJUNTAMENTDEGODALL

#AireAcondicionat #CentreCívic #Ensenyament #Godall2021

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'art. 82.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions.

HE RESOLT:

Primer. Convocar el Ple de la Corporació, amb l'objectiu de celebrar sessió ordinària, que tindrà lloc de manera telemàtica el dia 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores.
Segon. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sol·licitud de bonificació de l'ICIO en les obres de reforma de l'edifici de l'escola
Sant Salvador de Godall.
3. Aprovació inicial del projecte “Enderroc i substitució coberta casa Abadia”.
4. Aprovació inicial del projecte “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS, SENYALITZACIÓ I
SIMULACIÓ URBANA A GODALL, 3a FASE, ETAPA B” (Carrer Vila Llarga I).
5. Aprovació de l’ordenança municipal de desplegament del títol XI de la Llei de
Bases del Règim Local, en matèria d'infraccions i sancions.
6. Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026 i del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament de Godall
en matèria de joventut, anualitat 2021.
7. Votació de les mocions i les propostes d'acord presentades pels grups polítics
municipals.
Part de control
8. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de 2020.
9. Presa de coneixement de les resolucions i acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta
de Govern Local.
10. Precs i preguntes.
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant
això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

@ajuntamentdegodall

#PleMunicipal #GovernLocal #SessióOrdinària #Godall2021

👉Davant una situació de perill: 

📞112 Emergències

📞977 573 172

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT CONFIDENCIAL I GRATUÏT

☏900 900 120 (Catalunya) 24h/7 dies

☏016 (A tot l'Estat espanyol) 24h/7 dies

☏601 001 122 (Servei de Whatsapp

☏977 707 496 (SIAD Amposta) de dl a dv

☏977 700 168 (SIE AMPOSTA) de dl a dv

@ajuntamentdegodall 

#ContraLaViolència #Telèfons #Emergències #Godall2021