L'Ajuntament De Godall encoratja al club de bitlles de Godall en la nova temporada 2021 - 2022 i els felicita per tots els èxits aconseguits!
 
Club de Bitlles de Godall
Ajuntament De Godall
 
#BitllesCatalanes #ClubBitllesGodall #NovaTemporada #Godall2021
L’Ajuntament De Godall, mitjançant la convocatòria «Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil» ha contractat una persona com reforç de la brigada municipal en les tasques de manteniment per un període de 6 mesos.
Ajuntament De Godall
Generalitat de Catalunya
#GarantiaJuvenil #Pràctiques #Contractació #BrigadaMunicipal #Godall2021
Plaça Peó. Ajuntaments Sant Jaume d’Enveja, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Freginals i la Galera.
Inscripcions: del 28 de setembre a l’11 d’octubre de 2021
900 800 046
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona
#Treball #PlaçaPeó #PlaOcupació #Montsià2021 #Godall2021

 

Ahir dia 29 de setembre es va celebrar el Ple telemàtic ordinari amb

els següents punts dintre de l'Ordre del dia:

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'art. 82.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions.

 

HE RESOLT:

Primer. Convocar el Ple de la Corporació, amb l'objectiu de celebrar sessió ordinària, que tindrà de manera telemàtica el dia 29 de setembre de 2021 a les 20:30 hores.

 

Segon. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

 

Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Adjudicació del contracte de reparació dels danys ocasionats pels aiguats al Barranc de

la Caldera.

3. Aprovació de l'ordenança fiscal de la taxa per subministrament d'aigua potable.

4. Aprovació de l'ordenança de desplegament del títol XI de la Llei de Bases del Règim

Local, en matèria d'infraccions i sancions.

5. Votació de les mocions i les propostes d'acord presentades pels grups polítics

municipals.

Part de control

6. Presa de coneixement de les resolucions i acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de

Govern Local.

7. Precs i preguntes.

 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

 

El grup PSC presenta la següent moció: PROPOSTA SUBVENCIONS PER PAGAR FACTURES LLUM MES D’AGOST 2021.

 

El nostre Equip de Govern vàrem votar en contra pels següents motius:

 

  • Ens sembla molt bé que s’ajudi a les famílies i comerços del poble, però amb aquesta ajuda no veiem que es mitigue el problema endèmic causat per l’escalada imparable del preu de la llum.

  • L’Ajuntament De Godall tenim previst en breu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum, i que s’hi podrà acollir tothom del poble, i que no mitigarà la pujada sols d’un mes sinó que serà una reducció en la factura per a molts anys.

  • També dir que si l’Ajuntament gasta recursos per mitigar la pujada de llum del mes d’agost, ens podem trobar sense recursos públics al moment de la instal·lació de les plaques solars, ja que la part subvencionable no cobreix el 100% de l’obra.

  • També i per acabar informar al grup del PSC de l’oposició de l’Ajuntament de Godall que aquestes subvencions tributen en l declaració de la renda i que, és possible que una bona part d’aquestes subvencions es tingui que retornar en el moment de fer la declaració de la renda.

 

Per tot l’exposat votarem en contra aquesta moció.

 

Ajuntament De Godall

Godall Fem-lo Bategar

 

 

#Proposta #Subvencions #LlumAgost #Preullum #Godall2021

Ja estan obertes lesinscripcions al curs sobre "Tractament de pors, fòbies i angoixes". Aquest és un curs reconegut pel Departament D´educació de la Generalitat de Catalunya i amb atorgació de punts per a la borsa d'ensenyament.
A partir d’ara l’import de les formacions canviarà, ja que entra en vigor la nova Ordenança reguladora dels preus públics (modificació) i la principal novetat és que es reconeixen bonificacions en els casos de família monoparental o nombrosa, discapacitat del 33% i atur de 6 mesos o més.
Quant al curs sobre dificultats en l’aprenentatge, l’import és de 20€ però hi ha bonificacions específiques que podeu consultar.
La matrícula s’ha de fer electrònicament a l’enllaç del web: https://cutt.ly/3ERHbNS
Moltes gràcies i si teniu qualsevol dubte, podeu dirigir-vos als serveis de joventut comarcals.
Ajuntament De Godall
Xarxa Montsià Jove
 
#Formació #PorsFòbiesAngoixes #Ensenyament #Montsià #Godall2021